ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ : ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว  นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์
นายสาคร มะลิดา
เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
       

นางวิไลลักษณ์ ยางป้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายรังสรรค์ ธาดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายเกรียงไกร สวงโท
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสุขสรร น้อยยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

       
 

นางสาวอนุสรณ์ ขุนโนนเขวา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางชลลดา จันทร์ฟอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายนรินทร์ชาติ วีรพงษ์สุชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
       
       


นายสาคร มะลิดา
เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์


สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
 ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  36120 โทร. 0 4486 9114