ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ : ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว  นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเกษตรสมบูรณ์                     สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิในจำนวน 16 อำเภอ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2037 ชัยภูมิ – แก้งคร้อ – ภูเขียว – เกษตรสมบูรณ์ ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรืออีกเส้นทางหนึ่งได้ตามทางหลวงแผ่นสาย 2037 ชัยภูมิ – หนองบัวแดง – เกษตรสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ ทางรถยนต์ ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 432 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ จด อ.คอนสาร อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก จด อ.ภูเขียว อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ทิศใต้ จด อ.เมือง อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาภูแลนคา ทิศตะวันตก จด อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาภูเขียว

           

การบริหารแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้
         1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ได้แก่ งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
         2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ได้แก่ งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การอารักขาพืชภายในจังหวัด งานตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
         3. กลุ่มส่งยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ได้แก่ การจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด ด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
         4. กลุ่มอารักขาพืช
ได้แก่ วางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด และดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ อารักขาพืช การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดองศัตรูพืช การถ่ายทอด เทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีการอารักขาพืช รายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
         5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และการบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์
       
 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ส่งเสริม
                 วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการประสานงาน การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกร 
                อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
         1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตการเกษตร
         2. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
         3. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร


นายสาคร มะลิดา
เกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์


สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์
 ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  36120 โทร. 0 4486 9114